طراحی سایت
چهارشنبه 28 مهر 1400.

تدوین مدل و برنامه کسب و کار برای کاربری انتفاعی از تراز مخابراتی 284+

 

پروژه حاضر پس از تعاملات فی مابین برج میلاد تهران و شرکت موننکو و هماهنگی‌ها و مکاتبات و جلسات متعاقب آن فی‌ما‌بین برج میلاد و شرکت میر، تعریف و آغاز گردید. در ابتدای امر محدوده پروژه، تدوین مدل و برنامه کسب و کار برای کاربری انتفاعی از تراز مخابراتی 284+ تعریف گردید. در این راستا خواسته‌های اصلی کارفرما از طریق مدیر طرح توسعه برج میلاد تهران شرکت مهندسین مشاور صحن بوستان به شرح زیر مطرح و مشخص گردید.

  •   بررسی موقعیت و جایگاه تراز 284+ برج میلاد تهران و کاربردهای مخابراتی و ارسال  داده این طبقه
  •   ارائه کاربری و استفاده مخابراتی و داده‌ای از حداقل 5 برج مخابراتی جهان و مقایسه آنها با برج میلاد تهران
  •   بررسی میزان تقاضا و پتانسیل بازار موجود برای استفاده از تراز مخابراتی ‌برج میلاد تهران
  •   ارائه آلترناتیوهای مختلف برای کاربری اقتصادی و انتفاعی تراز مخابراتی برج میلاد تهران 
  •   ارائه خروجی‌های مربوط به مطالعات اقتصادی استفاده از تراز 284+ برج میلاد تهران
  •   ارائه  Business Plan و مدل مالی مربوط به آلترناتیوهای مختلف استفاده از تراز 284+ برج میلاد تهران
  •   ارائه مطالعات ریسک برای آلترناتیوهای مختلف کاربری‌های مخابراتی تراز 284+ برج میلاد تهران

پس از انجام مطالعات اقتصادی طرح، قرارداد مستقیما با شرکت برج میلاد تهران و با شرح خدمات ذیل و برای تراز مخابراتی 284+ و 40 متر از 60 متر اول دکل منعقد شد.

 

برچسب ها: برنامه ریزی استراتژیک, مدیریت استراتژیک, خدمات مشاوره فنی, کسب مزیت رقابتی, برنامه کسب و کار